Wettelijke informatie
 
De onderneming SOMFY NV/SA , Ikaroslaan 21, 1930 Zaventem, België, met een kapitaal van 348.000 €, met als ondernemingsnummer 0428.276.378, verklaart de eigenaar te zijn van deze Internet site. SOMFY NV/SA behoort toe aan de Franse groep SOMFY International. 
 
De persoon verantwoordelijk voor de publicatie van deze Internet site is Thomas Verhamme.
 
In overeenstemming met de wetgeving werd deze site aangegeven bij de Franse Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden onder het nummer 876.022.
 
Indien u bepaalde opmerkingen heeft over deze Internet site, kunt u contact opnemen met de directeur van de publicatie op dit adres
 
Deze site wordt gehuisvest door de firma NETVERTIS - Cross Systems Suisse Group Micropole-Univers, route des Acacias, 48 CH-1227 CAROUGE/GENEVA - Zwitserland, die in onderaanneming werkt voor PSI Net Switzerland, 2 Chemin de l'Epinglier, 1217 Meyrin, Genève, Zwitserland.
 
 
 
Auteursrechten
 
 
1. Bescherming van de aurteursrechten:
 
Deze Internet site en de informatie die hij bevat (met name beelden, tekeningen, enz.) zijn beschermd door het auteursrecht. Alle rechten zijn gevrijwaard.
 
Auteursrechten SOMFY SAS, 50 avenue du Nouveau Monde, 74300 CLUSES, Frankrijk.
 
2. Gebruiksvoorwaarden:
 
a. Alle informatie die geen deel uitmaakt van een "downloadfile" mag op geen enkele wijze worden afgedrukt of gereproduceerd, noch geheel noch gedeeltelijk.
 
 
 
b. Informatie die deel uitmaakt van een downloadfile mag worden afgedrukt of gedownloaded voor intern, niet commercieel en louter informatief gebruik. Deze informatie is niet bedoeld om aan klanten te worden getoond of gegeven, en mag niet worden verspreid. Elke kopie van deze informatie moet melding maken van onze auteurs- en eigendomsrechten.
 
U heeft geen toelating om deze informatie te wijzigen. U heeft evenwel het recht om deze informatie te vertalen om een beter begrip ervan bij uw medewerkers te bekomen ; in dit geval bent u als enige verantwoordelijk voor de uitgevoerde vertaling. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment een einde te maken aan deze toelating, via een bericht dat we u persoonlijk toesturen of via een bericht op deze Internet site. Elk gebruik van de bewuste informatie moet op dat moment onmiddellijk worden stopgezet.
 
copyright©2007, Somfy SAS.
 
 
Merknamen
 
 
 
1. Onze merknamen
 
a. Hierbij een niet volledige lijst van de merknamen die we frequent hanteren:
 
SOMFY, Somfy logo, OREA, ALTUS, ANIMEO, AXOVIA, AXORN, KEASY, PASSEO, EOLIS, INTEO, CENTRALIS, CHRONIS, IPSO, WINDOROLL, ROLLMASTER, CLIC&UP, RADIO TECHNOLOGY SOMFY, ORIENTA, DOMIS, KEYTIS, OXIMO, ACTIVE CONTROL SYSTEM, SOMFY DRIVE CONTROL, HOME MOTION BY SOMFY, DEXXO, GLYSTRO, AXROLL, HOME MOTION, MY, SITUO, COMPOSIO, IMPRESARIO, SONESSE, SUNIS, WIREFREE, YESSEO, ...
 
OPMERKING : sommige van deze merknamen worden niet in alle landen gebruikt. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor een schending van rechten van derden op basis van de bovenstaande lijst.
 
b. Het gebruik van (één van) deze merknamen is verboden, behalve indien:
- wij daartoe uitdrukkelijk en schriftelijk de toestemming verlenen of
- u een hyperlink wenst te creëren naar onze Internet site en indien daarbij alle vereiste voorwaarden uit de sectie " hyperlinks" zijn vervuld.
 
2. Door derden gedeponeerde merknamen
 
 
 
a. De andere merknamen die op onze Internet site worden vermeld, behoren exclusief toe aan de rechthebbenden in kwestie.
b. Wij claimen noch verlenen enig recht op deze merknamen. Het ontbreken van een vermelding van de naam van de rechthebbenden in kwestie op deze Internet site kan niet worden opgevat als een toeëigening van onze kant.
 
Hyperlinks 
 
De links die wij u voorstellen: wij bieden u hyperlinks aan naar talrijke andere Internet sites. Wij vertegenwoordigen noch controleren echter deze sites en zijn ook niet verantwoordelijk voor hun inhoud.
 
De links die u creëert: de creatie van een link naar onze Internet site vergt onze voorafgaandelijke schriftelijke toelating, behalve indien u de volgende cumulatieve voorwaarden vervult:
 
a. Wij geven u de toestemming om links naar onze Internet site te creëren:
- wanneer u een klant bent van één van de ondernemingen van de SOMFY International groep
- wanneer u op loyale wijze gebruik maakt van deze link, wat met name betekent dat er geen verwarring mag bestaan over de relaties die u met ons onderhoudt
- wanneer u op zodanige wijze een link creëert naar de onthaalpagina van onze site, dat het duidelijk is dat de site waarnaar de link verwijst, aan ons toebehoort.    U mag in geen enkel geval een link creëren naar een andere pagina of een gedeelte van onze site reproduceren
- wanneer u bij het creëren van de link het Somfy logo als volgt reproduceert, met respect voor de juiste afmetingen:
   Somfy logo 
 
- wanneer u de creatie van een link schriftelijk meedeelt aan onze publicatiedirecteur binnen vijf werkdagen volgend op de creatie, en dit met een bericht naar dit adres "info@somfy.be".
 
b. Wij behouden ons het recht voor om te eisen dat een link onmiddellijk wordt verwijderd, indien wij oordelen dat hij strijdig is met onze belangen.
 
Andere rechten inzake intellectueel eigendom
Elk product, elke procedure of elke technologie die op deze internetsite wordt beschreven, kan worden beschermd in de hoedanigheid van intellectueel eigendom. Geen enkel gebruik van deze rechten van intellectueel eigendom is bij deze toegelaten.
 
 
Gebruik en beoogde gebruikers
 
Deze website is uitsluitend bedoeld voor bedrijven opgericht in België of Luxemburg, of personen wonend in België, of Luxemburg.
 
De informatie over producten en services is niet noodzakelijk geldig in alle landen. Het is met name mogelijk dat bepaalde producten of services die op deze site worden vermeld, niet beschikbaar zijn in alle landen.
Verantwoordelijkheid
Wij stellen alles in het werk om u betrouwbare, complete en actuele informatie te verstrekken. Toch kunnen we niet garanderen dat alle informatie op deze internetsite exact is.
 
Wij behouden ons het recht voor om de informatie op deze internetsite te actualiseren of te wijzigen zonder voorafgaande verwittiging.
 
Wij kunnen u niet garanderen dat de informatie op deze internetsite conform is met de wetgeving in elk land. Uw bezoek aan deze site is uw eigen initiatief en u bent verantwoordelijk voor het respecteren van alle wetten inzake openbare orde die in uw land van kracht zijn.
 
Wij nodigen u uit om alle informatie op deze internetsite te verifiëren bij onze lokale dochteronderneming.
 
De toegang tot deze site en het gebruik van zijn inhoud gebeuren op uw eigen verantwoordelijkheid. Het komt u met name toe om u te beschermen tegen virussen of andere zaken die uw computer of de gegevens daarop kunnen vernietigen of beschadigen.
Wetgeving en rechtspraak van toepassing
In geval van geschillen naar aanleiding van de toegang tot of het gebruik van deze Internet site, is enkel de Belgische wetgeving van toepassing en is uitsluitend de Rechtbank van Brussel en de vrederechter van het eerste kanton te Brussel bevoegd.
 
 
 
ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN NV SOMFY
Geldig voor België en Luxemburg Datum van inwerkingtreding: 1 juni 2015
 
 
Artikel 1: ALGEMEEN
 
Deze algemene verkoopsvoorwaarden vervangen alle voorgaande voorwaarden en zijn van toepassing op de verkoop van producten die de NV SOMFY, die ingeschreven is in de Kruispuntbank Ondernemingen onder het nummer 0428.276.378, hierna genoemd "SOMFY", verkoopt onder de naam SOMFY aan professionelen gevestigd in België of in Luxemburg, hierna genoemd "de Medecontractant".
 
Behoudens andersluidende voorafgaandelijke schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen SOMFY en de Medecontractant automatisch geregeld door deze algemene voorwaarden, waarvan de Medecontractant verklaart kennis te hebben genomen en die prevaleren op de eigen aankoopvoorwaarden van de Medecontractant. De huidige algemene voorwaarden zijn niet alleen van toepassing op verkoopscontracten gesloten door SOMFY, maar eveneens op andere contracten dewelke zij zou kunnen sluiten met de Medecontractant.
 
SOMFY behoudt zich het recht voor om deze algemene verkoopsvoorwaarden op elk ogenblik eenzijdig te wijzigen.
 
Artikel 2: AFSLUITEN VAN EEN CONTRACT
 
De Medecontractant kan zijn bestellingen schriftelijk, elektronisch, per fax of telefonisch doorgeven. SOMFY verzendt een ontvangstbevestiging van bestelling "Bestelbevestiging", waarin, in de mate van het mogelijke, de wensen van de Medecontractant worden gerespecteerd. In geval van tegenstrijdigheid, primeert de Bestelbevestiging van SOMFY op de bestelling van de Medecontractant. In dat geval kan de Medecontractant de bestelbevestiging schriftelijk weigeren.  Voormeld schriftelijk protest dient SOMFY te bereiken binnen de 3 uur na ontvangst door de Medecontractant van de Bestelbevestiging. Voormeld geschrift geldt als annulatie van de bestelling. Bij gebreke daaraan, is de verkoop gesloten op datum van en onder de voorwaarden vermeld op de Bestelbevestiging.
 
SOMFY verzoekt zijn Medecontractant bestellingen van niet gangbare omvang zo snel mogelijk mede te delen, teneinde er zo goed mogelijk aan te kunnen voldoen.
 
Het contract komt pas tot stand nadat de Bestelbevestiging door een hiertoe bevoegd persoon verzonden is.
 
Elke offerte die werd gedaan door SOMFY aan de Medecontractant zal gedurende 30 kalenderdagen, tenzij op de offerte een andere geldingsduur is opgenomen, te rekenen vanaf de datum die vermeld is op bovengenoemde offerte, gelden. Nadien vervalt de offerte en kunnen hieruit geen rechten worden geput door de Medecontractant.
 
Artikel 3: PRIJS
 
Alle prijzen van SOMFY zijn steeds exclusief BTW. Alle rechten, taksen en kosten van welke aard ook, verschuldigd ingevolge de levering van producten of de uitvoering van een andere prestatie door SOMFY, zijn ten laste van de Medecontractant. De brutoprijzen van de prodcuten worden regelmatig herzien en zijn op eenvoudig verzoek van de Medecontractant verkrijgbaar.
 
Het door de Medecontractant gedane voorschot vormt een tegoed op de prijs van de bestelling; het vormt geenszins een waarborg die wanneer de partijen er van zouden afzien, een verbreking van de overeenkomst kan rechtvaardigen.
 
Artikel 4: TERMIJNEN
 
De door SOMFY vooropgestelde leveringstermijnen, worden enkel ten indicatieve titel gegeven en verbinden SOMFY derhalve niet. Een vertraging bij levering kan in geen enkel geval aanleiding geven tot boetes, noch schadevergoedingen, noch de annulatie van de bestelling en/of de verbreking van het contract rechtvaardigen.
 
Het niet naleven van de vooropgestelde leveringstermijn kan in geen enkel geval aanleiding geven tot het annuleren van een bestelling noch tot het eisen van om het even welke vergoeding door de Medecontractant. Elke wijziging van de bestelling betekent automatisch dat de  vooropgestelde leveringstermijnen vervallen. SOMFY is niet verantwoordelijk voor vertragingen die te wijten aan zijn leveranciers, aan de Medecontractant of enige andere derde.
 
Artikel 5: VERPAKKING EN VERZENDING
 
De verpakkingen of paletten worden niet gefactureerd. Hun eigendom gaat bij levering over op de bestemmeling van de producten.
 
RISICO'S: de producten reizen op risico van de Medecontractant (EXW Hoofddorp (Incoterms 2010)), op wie de verplichting rust ze te verifiëren bij ontvangst, en omstandig voorbehoud te maken aan de vervoerder op de vrachtbrief en dit voorbehoud te bevestigen aan de vervoerder per aangetekend schrijven met bestelbevestiging binnen de 3 dagen na levering. De goederen, zelf afgehaald door de Medecontractant, worden geacht te zijn ontvangen en aanvaard in onze vestigingen door de Medecontractant.
 
Artikel 6: TERUGZENDINGEN
 
In het geval van een vergissing van SOMFY aangaande de aard van de levering ( bijvoorbeeld wanneer de referentie, hoeveelheid, prijs niet conform de Bestelbevestiging is) worden de producten onmiddellijk teruggenomen, van zodra de Medecontractant zijn protest aan SOMFY ter kennis brengt, en dit uiterlijk binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van de desbetreffende producten. De terugzendingskosten zijn ten laste van SOMFY.  Een creditnota t.b.v. 100% van de nettoprijs, uitgezonderd taksen, gefactureerd voor het teruggezonden product, zal opgesteld worden als aan de voorwaarden zoals hieronder vermeld in 3 is voldaan.
Op vraag van de Medecontractant: een terugzending zal toegestaan worden door SOMFY na schriftelijke of elektronische aanvraag door de Medecontractant en dit uiterlijk binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van het product en in zoverre de waarde 125 € excl. taksen overtreft en op voorwaarde dat het een standaardproduct betreft dat het gefabriceerd is minder dan 1 jaar geleden.  Het product zal teruggezonden worden op kosten en risico van de Medecontractant en dit binnen de 8 kalenderdagen nadat SOMFY zijn akkoord met de terugzending heeft gegeven.
De ontvangst ervan door SOMFY impliceert een creditnota t.b.v. 100% van de nettoprijs, uitgezonderd taksen zoals gefactureerd voor het teruggezonden product als aan de voorwaarden zoals hieronder vermeld in 3 is voldaan.
 
SOMFY behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om na inspectie van de teruggezonden producten een bijzondere vergoeding "Restocking Fee" aan te rekenen ten belope van maximaal 20% van de waarde van de teruggezonden producten, waardoor de creditnota t.b.v. minstens 80% van de nettoprijs, uitgezonderd taksen zoals gefactureerd voor het teruggezonden product, bedraagt en als aan de voorwaarden zoals hieronder vermeld in 3 is voldaan.
 
SOMFY behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor een terugzending alsook de uitgifte van een creditnota te weigeren in geval van herhaaldelijke fout van de Medecontractant.
 
De mogelijkheden tot terugname zoals hiervoor opgesomd, zijn elk onderworpen aan volgende cumulatieve voorwaarden:
de klantendienst SOMFY heeft de terugname voorafgaandelijk schriftelijk of elektronisch bevestigd;
het product wordt in zijn nieuwe staat teruggegeven, zonder voorwerp te hebben uitgemaakt van enige beschadiging;
het product wordt teruggegeven in zijn originele niet-beschadigde verpakking;
de terugname betreft geen kleiner geheel van producten;
de Medecontractant brengt op vraag van SOMFY de aankoopfactuur voor van het teruggegeven product.
 
 
Artikel 7: BETALINGSVOORWAARDEN
 
Onze facturen moeten binnen een termijn van 30 kalenderdagen betaald worden, te rekenen vanaf de factuurdatum.
 
Een voorschot van 30% op het totaalbedrag van de bestelling kan door SOMFY gevorderd worden voorafgaandelijk aan de verzending van de bestelde producten, meer bepaald in het geval van een nieuwe Medecontractant, in geval van verslechtering van de financiële situatie van een Medecontractant, intrekking van garanties, betalingsachterstand, oneerlijke gedraging, enz. De bestelling zal slechts verwerkt worden nadat de rekening van SOMFY gecrediteerd is met dit voorschot.
 
Op het bedrag van deze factuur zijn geen inhoudingen toegelaten. Betaling voor de vervaldag geeft geen recht op een disconto. De betaling door middel van handelseffecten (wisselbrieven) is in principe niet toegelaten.
 
 
Artikel 8: ONBETAALDE VORDERINGEN
 
Bij gedeeltelijke of gehele niet-betaling van een factuur binnen de vermelde termijn, zullen de bedragen van rechtswege, en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, verhoogd worden met een interest van 1% per maand vertraging, met dien verstande dat iedere begonnen maand in haar geheel verschuldigd is.
 
Onverminderd deze interesten zal de schuldvordering van SOMFY, bij niet-betaling van de factuur binnen de vermelde termijn van 30 kalenderdagen, forfaitair en van rechtswege verhoogd worden met:
 
75,00 EUR voor vorderingen van 1,00 EUR tot 750,00 EUR
150,00 EUR voor vorderingen van 750,01 EUR tot 1.500,00 EUR
300,00 EUR voor vorderingen van 1.500,01 EUR tot 3.000,00 EUR
600,00 EUR voor vorderingen van 3.000,01 EUR tot 6.000,00 EUR
1.500,00 EUR voor vorderingen meer dan 6.000,01 EUR
ten titel van forfaitaire vergoeding voor de bijkomende administratieve kosten, toezicht op het debiteurenbestand en commerciële verstoring.
 
Bovendien zullen bij een gerechtelijke procedure de gerechts- en invorderingskosten, daarin begrepen de kosten voor een raadsman, ten laste van de Medecontractant worden gelegd.
 
In zoverre de Medecontractant in gebreke blijft om één of meer uitstaande vorderingen ten aanzien van SOMFY te voldoen, kan SOMFY alle leveringen van producten opschorten of niet-geleverde bestellingen annuleren waarbij steeds de in dit artikel bepaalde forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zal zijn. De niet-betaling van een factuur op de vervaldag, alsook de eventueel verschuldigde intresten en boetebedingen, brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle andere facturen, zelfs de niet-vervallen, met zich mee, en vervallen voordien toegestane betalingsvoorwaarden. Hetzelfde geldt ingeval van een (dreigend) faillissement, gerechtelijke of minnelijke ontbinding, staking van betaling, alsook bij van elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de Medecontractant.
 
De voorbehoudsloze betaling van het geheel of een gedeelte van een gefactureerd bedrag geldt als aanvaarding van de factuur. Afkortingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis, en eerst toegerekend op de eventuele gerechtskosten, daarna op de vervallen rente, vervolgens op het schadebeding, en tenslotte op de hoofdsom.
 
 
Artikel 9: VERBREKING
 
In geval van conventionele of gerechtelijke verbreking van een bestelling/ overeenkomst, zal de medecontractant aan SOMFY een forfaitaire vergoeding gelijk aan 30% van het bedrag van deze bestelling/overeenkomst verschuldigd zijn onverminderd het recht van SOMFY om algehele vergoeding te vorderen van de door haar geleden schade.
 
 
Artikel 10: EIGENDOMSVOORBEHOUD
 
De producten blijven eigendom van SOMFY tot op het ogenblik van algehele betaling van hoofdsom, interesten en kosten. Bij wanbetaling dient de Medecontractant de producten op eerste verzoek van SOMFY terug te geven.
 
 
Artikel 11: GARANTIE 
 
De contractuele garantie, voorgesteld door SOMFY, wordt gepreciseerd op de website www.somfy.be en zal toegezonden worden aan cliënt op eerste verzoek. Deze garantie is onverenigbaar met elke andere wettelijke of niet-wettelijke regeling aangaande de verantwoordelijkheid van SOMFY, zoals in het bijzonder de wettelijke garantie voor verborgen gebreken of de regeling aangaande de productaansprakelijkheid, voorzien in de artikelen 1646-1648 van het Burgerlijk Wetboek. SOMFY verzekert de Dienst na Verkoop van haar Producten gedurende de gehele contractuele garantietermijn.
 
 
Artikel 12: INFORMATIE AANGAANDE PRODUCTEN
 
De inlichtingen en foto's, opgenomen in de catalogi en folders, worden gegeven ten indicatieve titel en zijn niet bindend.
 
SOMFY komt haar inlichtingsplicht na m.b.t. haar producten via de bijhorende technische fiches.  De Medecontractant dient zijn eigen cliënteel te informeren aangaande de gebruiksvoorwaarden van de producten en de te respecteren veiligheidsmaatregelen, onder andere m.b.t. de producten die alarmsystemen in de zin van de wet van 10 april 1994 en diens uitvoeringsbesluiten zijn en bewakingscamera's in de zin van de wet van 21 maart 2007..
 
SOMFY behoudt zich het recht voor ten allen tijde haar producten aan te passen evenals de bijhorende technische en commerciële inlichtingen.
 
 
Artikel 13: AANSPRAKELIJKHEID
 
De aansprakelijkheid van SOMFY kan enkel en alleen onderzocht worden en ter sprake komen indien het vaststaat dat de producten van SOMFY geïnstalleerd en gebruikt werden teneinde de daartoe voorziene producten te motoriseren of te automatiseren, zoals daar zijn zonwering, rolluiken, tuinhekken, garagepoorten, één en ander uiteraard met inachtneming van de instructies gegeven door SOMFY en conform de bepalingen van het Algemeen Reglement op de Elektronische Installaties of het Ministerieel Besluit van 28 september 1989 betreffende de publicatie van elektronische normen voor Medecontractanten in Luxemburg.
 
Onder voorbehoud van de door SOMFY gegeven garantie in artikel 11, is de aansprakelijkheid van SOMFY te allen tijde beperkt tot de aansprakelijkheid die in de gegeven feitelijke omstandigheden dwingend is opgelegd door de wet en binnen de limieten van de door SOMFY onderschreven verzekeringspolissen, en is in ieder geval gelimiteerd tot waarde van de factuur van de geleverde producten.
 
SOMFY is in geen geval aansprakelijk voor winstderving, productieverlies of eventuele andere gevolg- of indirecte schade, van welke aard dan ook, welke door de Medecontractant of derden geleden wordt en die zijn grondslag vindt, direct of indirect, in de producten van SOMFY, behalve in geval van zware fout of bedrog.
 
SOMFY is niet aansprakelijk voor (i) door de Medecontractant, eindgebruiker of enige derde veroorzaakte schade, (ii) schade die het gevolg is van het in gebreke blijven van de Medecontractant, doorverkoper en/of eindgebruiker, (iii) schade ten gevolge van de verkeerde of onaangepaste aanwending van de aangekochte producten, (iv) schade aan aangekochte producten die de Medecontractant heeft trachten te wijzigen of indien de Medecontractant componenten heeft gebruikt die niet voldoen aan de parameters zoals voorzien door SOMFY, (v) schade ten gevolge van het niet-naleven door de Medecontractant, diens personeelsleden of medewerkers, de doorverkoper en/of de eindgebruiker van wettelijke en/of andere verplichtingen, met inbegrip van de gebruikershandleiding die bij de goederen wordt geleverd, (vi) schade ten gevolge van foutieve en/of onvolledige informatie die aan de Medecontractant, doorverkoper en/of eindgebruiker werd overhandigd door de Koper, leverancier(s) en/of producent(en) van de aangekochte goederen en/of enige andere derde.
 
 
Artikel 14: CONFIDENTIALITEIT
 
Geen der technische en commerciële inlichtingen alsook geen documenten, uitgegeven door SOMFY, mogen door de medecontractant verspreid worden zonder uitdrukkelijk voorafgaandelijk schriftelijk akkoord door SOMFY, en dit voor een onbepaalde duur.
 
Het is de Medecontractant uitdrukkelijk verboden de bij SOMFY verkregen informatie aan te wenden voor eigen rekening.
 
De Medecontractant maakt zich sterk dat zijn personeel zich op gelijkaardige wijze engageert.
 
 
 
 
Artikel 15: GEBRUIK VAN HET MERK
 
Elk gebruik door de Medecontractant van het merk SOMFY of elk andere distributiemerk gebruikt door SOMFY, vereist het uitdrukkelijk voorafgaandelijk akkoord van SOMFY, behoudens andersluidende wettelijke bepalingen. SOMFY behoudt alle auteursrechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten op de meegedeelde documenten, technische beschrijvingen, plannen, tekeningen, modellen, portretten of foto's. Zolang ze niet toegankelijk zijn gemaakt voor het publiek door SOMFY, kunnen deze gegevens niet zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van SOMFY worden gekopieerd, gebruikt voor andere doelen dan waarvoor ze zijn verkregen, of getoond aan derden en moeten ze op het eerste verzoek onmiddellijk worden terugegeven aan SOMFY
 
 
 
Artikel 16: FINANCIËLE ZEKERHEDEN
 
In overeenstemming met de Wet op de Financiële Zekerheden van 15 december 2004, compenseren en verrekenen SOMFY en de Medecontractant automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schuldvorderingen opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen SOMFY en de Medecontractant steeds maar de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische verrekening overblijft. Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de door SOMFY  en de Medecontractant doorgevoerde schuldvergelijking.
 
 
 
Artikel 17: OVERMACHT
 
Indien SOMFY, wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren of de uitvoering ervan onredelijk verzwaart, heeft SOMFY het recht om de overeenkomst op te schorten door eenvoudige schriftelijke betekening aan de Medecontractant, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. Worden onder meer als gevallen van overmacht beschouwd: oorlog, natuuromstandigheden, staking of lock-out, brand, overstroming, inbeslagname, embargo, productieonderbrekingen, bevoorradingsproblemen, tekorten aan grondstoffen, arbeidskracht, energie en transport, of vertragingen in transport, valutaschommelingen, verhoging van materiaalprijzen, prijzen van hulpmaterialen en grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, heffingen en belastingen, transportkosten, in- en uitvoerrechten of verzekeringspremies, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, mobilisatie, , ziekte, ongevallen, communicatie- en informaticastoringen, overheidsmaatregelen.
 
 
 
Artikel 18: NIETIGHEID
 
Indien een of meerdere bedingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden nietig, onwettig of onafdwingbaar verklaard worden, zal deze nietigheid, onwettigheid of onafdwingbaarheid de geldigheid van de andere bedingen niet aantasten. Elke partij zal zich inspannen om onmiddellijk en te goeder trouw een geldig beding te onderhandelen ter vervanging van het nietige, onwettige of onafdwingbare beding. Indien geen akkoord wordt bereikt met betrekking tot zulk beding binnen een termijn van 30 werkdagen en ingeval een dergelijk nietig, onwettig of onafdwingbaar beding de aard zelf van deze overeenkomst zou aantasten, zal elk van de partijen gerechtigd zijn deze overeenkomst te beëindigen met een schriftelijke opzegging van 30 kalenderdagen.
 
 
 
Artikel 19: TAALKEUZE
 
Voorliggende algemene verkoopsvoorwaarden zijn opgesteld in het Frans en in het Nederlands. Ingeval van verschillen tussen beide versies, primeert de Nederlandse tekst.
 
 
 
Artikel 20: BETWISTINGEN
 
Alle geschillen, ontstaan n.a.v. de door huidige algemene voorwaarden beheerste overeenkomsten, behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen en van de Vrederechter van het Kanton Zaventem. Het Belgisch recht is toepasselijk. De artikelen 1 tot en met 4, 40 tot en met 89 en 101 van het Weens Koopverdrag worden uitdrukkelijk uitgesloten.